Skelbimas dėl valstybės tarnautojo atrankos į akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario vietą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja valstybės tarnautojo atranką į akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 235014830, adresas: Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją energetikos srityje, vietą.

 

Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Stebėtojų tarybos narių skaičius – 3.

Atlygis –1/8 Bendrovės direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

 

Aktualios nuorodos:

Atranka vykdoma, vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir kitų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-4846: https://ta.kaunas.lt/legal-acts

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: https://www.kaunoenergija.lt/apie-bendrove

Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos sutarties projektas: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/ab-kauno-energija/

 

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojas:

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 1 5 dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

2.1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo darbo arba ūkinės komercinės veiklos energetikos srityje patirtis;

2.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

2.3. strateginio planavimo ir analizės žinios;

2.4. energetikos sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas.

 

Pageidautini kandidatų privalumai:

1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis;

2. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti valstybės tarnautojas:

1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

2. pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);

3. kandidato gyvenimo aprašymas;

4. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

6. Organizatoriaus ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

 

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 8 d. imtinai.

 

Dokumentų pateikimo būdas

Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Lt-44251 Kaunas, nurodant „Atranka į AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius“.

Elektroniniu paštu, adresu: juridiniu.asmenu.valdymas@kaunas.lt, nurodant „Atranka į AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius“.

Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

 

Kontaktinis asmuo: Ingrida Serapinienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė,  tel. 8 (37) 226682, ingrida.serapiniene@kaunas.lt

 

PRIDEDAMA:

1.     Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);

2.     Pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).

 

Aplikuoti