Europos Sąjungos investicijos


AB „Kauno energija“ vykdo Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų iš dalies finansuojamus projektus, kurių metu rekonstruoja magistralinius šilumos tiekimo vamzdynus, optimizuoja jų skersmenis, prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo prijungia naujus objektus bei modernizuoja energijos gamybos šaltinius.

Projektų finansavimas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102) bei pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ (Nr. 04.1.1-LVPA-K-109).

2007–2013 m. finansinio periodo projektai buvo vykdomi pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ bei pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

2014 - 2020 metų finansinis periodas Icon Icon
2007 – 2013 metų finansinis periodas Icon Icon