Pastato parengtis šildymo sezonui

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams bei nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojus naujiems Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimams (LR Energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 1-187 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“), šilumos tiekėjai nebegali rūpintis pastatų, esančių gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, šilumos punktų priežiūra. Šilumos tiekėjai yra atsakingi tik už šilumos patekimą iki pastatų įvadų. Todėl bendrijos ar namus administruojančios įmonės pačios turi pasirūpinti šilumos punkto patikra bei pasirašyti Pastato parengties šildymo sezonui aktą.

Pastato parengties šildymo sezonui aktas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.

Prieš šildymo sezono pradžią valdytojas pasirašo pastato parengties šildymo sezonui aktą (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priedas) arba nurodo pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Šiuo metu  bendrijos pirmininkas ar namą administruojanti įmonė samdo darbuotoją ar firmą šilumos punkto priežiūrai. Prižiūrėtoju gali būti net bendrijos pirmininkas. Svarbu turėti asmens, atsakingo už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą atestatą (asmens, atsakingo už šilumos ūkį), kuris suteikia teisę organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.