Valdymas ir veikla

Pagal AB „Kauno energija“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas − stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas − valdyba ir vienasmenis valdymo organas − generalinis direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, stebėtojų tarybai, valdybai ir generaliniam direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

Stebėtojų taryba

Kolegialų priežiūros organą − stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Šiuo metu stebėtojų tarybą sudaro:

 • Antanas Etneris (pirmininkas, nepriklausomas narys)
 • Mindaugas Bičkauskas (nepriklausomas narys)
 • Jolanta Brazaitienė

Stebėtojų tarybos nariai renkami 4 (ketveriems) metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos 2023 m. liepos 13 d. sprendimu priimtas jos Stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos Bendrovės valdymo organų, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą rasite ČIA.

Audito komitetas

Stebėtojų taryba formuoja vieną komitetą − Audito komitetą bei nustato šio komiteto darbo pradžią. Audito komitetas veikia pagal AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 2019-4 patvirtintus akcinės bendrovės „Kauno energija“ audito komiteto nuostatus.

Audito komitetas sudaromas mažiausiai iš 3 (trijų) narių, kurių dauguma yra nepriklausomi. Nariai, kurie nėra nepriklausomi, skiriami iš nevadovaujančių Bendrovės darbuotojų.

Valdyba

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 valdybos nariai. Valdybą 4 (keturių) metų laikotarpiui renka Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

2023 m. liepos 13 d. AB „Kauno energija“ stebėtojų taryba ketverių metų laikotarpiui išrinko akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybos narius. Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro 3 nariai:

 • Nerijus Mordas (pirmininkas)
 • Algimantas Stasys Anužis
 • Giedrius Kazlauskas

Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos darbo tvarką nustato jos 2020 m. gegužės 22 d. sprendimu priimtas Valdybos darbo reglamentas.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė nustatomi generalinio direktoriaus įsakymu.

AB „Kauno energija“ iš esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.

Daugiau informacijos apie valdybos veiklą bei vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymąsi galima rasti AB „Kauno energija“, konsoliduotuose metiniuose pranešimuose bei jų prieduose, kurie yra sudėtinės metinių finansinių atskaitomybių dalis.

2020 m. kovo 27 d. AB „Kauno energija“ valdybos sprendimu Nr. 2020-9-1 „Dėl AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus išrinkimo” nuo 2020 m. kovo 30 d. AB „Kauno energija“ generalinis direktorius yra Tomas Garasimavičius.

Susipažinti su T. Garasimavičiaus CV galite čia.  

Bendrovės veiklos sritys

AB „Kauno energija“ gamina ir centralizuotai tiekia šilumą bei karštą vandenį Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojams bei organizacijoms.

Kita veikla:

 • centralizuotas vėsumos tiekimas,
 • šilumos ir elektros gamybos šaltinių eksploatacija,
 • šilumos taupymo sprendimų diegimas,
 • pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatacija vietovėse, kurių gyventojų skaičius neviršija 150 tūkstančių.

Narystė

AB „Kauno energija“ yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos narė. Taip pat bendrovė Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ dalyvė.

Sertifikatai

2022 m. AB „Kauno energija“ įdiegta integruota kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001) ir darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 45001) vadybos sistema šioje taikymo srityje: 

 • šilumos gamyba ir tiekimas,
 • karšto vandens tiekimas,
 • vėsumos tiekimas,
 • šilumos punktų priežiūra.

SURE-EU/PL-001/Z48480523. 2023 m. AB „Kauno energija“ yra sertifikuota pagal SURE tvarių išteklių patvirtinimo schemą. Sertifikatas patvirtina, kad Bendrovė atitinka sertifikavimo sistemos reikalavimus pagal EU 2018/2001 direktyvą 1301, 2301 ir 3301 srityse.  Tai reiškia, kad Bendrovė gamina tvarų biokurą, kuris yra neutralus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų atžvilgiu.

 Informacija polapyje atnaujinta: 2024 01 25