Ką daryti įvykus gedimui?

Dabartinis teisinis reglamentavimas nustato šias atsakomybių ribas:

1. Pagal Lietuvos šilumos ūkio įstatymo (ŠŪĮ) 11 straipsnio 1 dalį, „šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą šilumos vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos <…>“, t. y. iki vamzdyno įvado į pastatą (Nr. X-1329, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 130-5259 (2007-12-11)).

2. Pastato viduje pagal ŠŪĮ 20 straipsnio 1 dalį, „prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, <…>, taip pat šilumos punktus, <…>, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, šilumos tiekėjai ir su jais susijusios įmonės negali prižiūrėti ir remontuoti netgi jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų. Dėl to, pastatų savininkai, bendraturčiai bei pastatų administratoriai nuo 2012 m. liepos 1 d. šių įrenginių priežiūrą organizuoja patys. Tai reiškia, kad, įvykus gedimui ar avarijai pastato šildymo ar karšto vandens sistemose, gyventojai turi kreiptis į savo pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją arba į namo administratorių ar bendrijos pirmininką, jei name yra sukurta bendrija.

Taigi, jei:

  • nešyla arba prastai šyla radiatorius (-iai),
  • nešyla vonios kambario šildytuvas („gyvatukas“),
  • prakiuro radiatorius ar vamzdis,

reikia kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.

Informacija apie kiekvieno namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, jo kontaktiniai duomenys turi būti viešai pateikta kiekvieno daugiabučio namo laiptinėse bei prie šilumos punktų.

Jei:

  • pastebėjote, kad iš rūsio ar šilumos punkto patalpos veržiasi garai,
  • pastebėjote prie šilumos ar karšto vandens sistemos prijungtus naujus vamzdžius ar įrenginius, kurių anksčiau nebuvo,
  • pastebėjote garus, besiveržiančius iš lauke esančių šulinių,

reikia informuoti ne tik namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, bet ir „Kauno energijos“ dispečerinę tel. 8 800 20 000 arba 8 37 305 652.

Gyventojai ir pastatų šildymo bei karšto vandens sistemas prižiūrinčios įmonės turi pasirūpinti, kad visi vamzdynai, esantys bendro naudojimo patalpose, būtų tinkamai izoliuoti, patalpų langai ir durys sandariai uždarytos, šilumos punktų ir šildymo sistemų įrenginiai tinkamai prižiūrimi.