Kas atsakingas už daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą?

AB „Kauno energija“ vykdo šilumos tiekėjo prievolę – tiekia šilumą iki pastato šilumos tiekimo-vartojimo ribos bei administruoja šilumos paskirstymą ir mokesčių skaičiavimą vartotojams. Už pastato vidaus šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų eksploatavimą atsakingas šilumos sistemų prižiūrėtojas ar valdytojas, sudaręs sutartį su prižiūrėtoju.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės nurodo prižiūrėtojo prievolę, siekti, kad išnaudojant visas technines ir organizacines galimybes, pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus bei atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą, dėl jo neteisėtų veiksmų ar neveikimo pažeidus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje bei teisės aktuose nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas.