Kas reglamentuoja vartotojų atsijungimą nuo centralizuoto šilumos tiekimo?

Daugiabučio namo, jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

Pastato bendrojo naudojimo šilumos įranga (įskaitant šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, rankšluosčių džiovintuvus ir kt.) priskiriama bendrajai pastato inžinerinei sistemai. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Taigi norint pertvarkyti bendrąją pastato inžinerinę sistemą pirmiausia reikalingas daugumos (50 proc. + 1) namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas.

Statybos techniniuose reglamentuose nustatyta, kad statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas ir šalinimas priskiriamas statinio paprastajam remontui, kurį norint atlikti privaloma gauti savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui. Jei ketindamas įstiklinti balkoną, pakeisti stogo dangą ar atlikti kitus panašius darbus paprastojo remonto aprašą gali pasirengti pats statytojas, tai šiuo atveju aprašą privalo parengti projektuotojas, turintis atitinkamą kvalifikaciją.

Daugiabučio namo atskirų butų (buto) ar kitų patalpų šildymo įrenginių atjungimo nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos darbai užbaigiami surašius statybos užbaigimo dokumentus. Statybos užbaigimo dokumentas ir patikslinta kadastro duomenų byla – tai Nekilnojamo turto registro duomenų pakeitimo pagrindas.

Atkreiptinas dėmesys, kad savavališkas neypatingo statinio paprastasis remontas užtraukia baudą nuo 60 iki 140 eurų, ypatingo – nuo 300 iki 560 eurų.

Daugiau reglamentavimo prie klausimo „Kaip galima nutraukti šilumos tiekimą?“.