Teisės aktai

Civilinis kodeksas

Energetikos įstatymas

Šilumos ūkio įstatymas

Pridėtinės vertės įstatymas

Statybos įstatymas

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms(vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme, patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, bei jų šeimoms įstatymas 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų vienašališko nustatymo akcinei bendrovei ,,Kauno energija“

 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viršininko įsakymas „Dėl išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos dėl energetikos objektų, įmonių įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo patvirtinimo“