2019 m. 12 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2020 m. sausio 30 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba patvirtino neaudituotą konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. 12 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Bendrovės 2019 m. 12 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 278 tūkst. Eur (2018 m. pelnas – 4 414 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 54 659 tūkst. Eur (2018 m. – 61 328 tūkst. Eur), o Grupės, kurią 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas – 507 tūkst. Eur (2018 m. pelnas – 3 963 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 54 650 tūkst. Eur (2018 m. – 61 316 tūkst. Eur).

2019 m. 12 mėnesių EBITDA: Bendrovės – 7 600 tūkst. Eur, – 37,8 proc. mažesnė nei 2018 m. (2018 m. – 12 227 tūkst. Eur), Grupės – 8 471 tūkst. Eur, – 31,8 proc. mažesnė nei 2018 m. (2018 m. – 12 417 tūkst. Eur).

Bendrovės 2019 m. 12 mėnesių pelnas, palyginti su 2018 m. to paties laikotarpio rezultatu, sumažėjo, nes nuo 2018 m. gruodžio 1 d., įsigaliojo naujos šilumos bazinės kainos dedamosios bei buvo taikoma 0,29 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą mažinanti dedamoji, susidariusi dėl Bendrovės papildomai gautų pajamų, dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo. Per 2019 m. vartotojams grąžinta 3323,3 tūkst. Eur.

Bendrovės pardavimų pajamos sumažėjo 10,9 proc., dėl 8,4 proc. sumažėjusios vidutinės šilumos pardavimo kainos ir 5,3 proc. mažesnio parduotos šilumos kiekio, lyginant su 2018 m.

Pateikiame 2019 metų 12 mėnesių tarpinį neaudituotą finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

FAR KE LT 2019 (PDF).