2020 m. 12 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2021 m. sausio 28 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba patvirtino neaudituotą konsoliduotųjų ir Bendrovės 2020 m. 12 mėnesių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Bendrovės 2020 m. 12 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 60 tūkst. Eur (2019 m. pelnas – 747 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 42 036 tūkst. Eur (2019 m. – 54 659 tūkst. Eur), o Grupės, kurią 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), nuostolis – 154 tūkst. Eur (2019 m. pelnas – 933 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 42 030 tūkst. Eur (2019 m. –54 649 tūkst. Eur).

2020 m. 12 mėnesių EBITDA: Bendrovės – 7 815 tūkst. Eur, – 1,6 proc. mažesnė nei 2019 m. (2019 m. – 7 946 tūkst. Eur), Grupės – 8 210 tūkst. Eur, – 6,9 proc. mažesnė nei 2019 m. (2019 m. – 8 816 tūkst. Eur).

Bendrovės 2020 m. 12 mėnesių pelnas, palyginti su 2019 m. to paties laikotarpio rezultatu, sumažėjo, nes per 2020 m. vartotojams grąžinta 691 tūkst. Eur daugiau nei  2019 m. Bendrovės papildomai gautų pajamų, dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo.

Bendrovės pardavimų pajamos sumažėjo 23 proc., dėl 22,4 proc. sumažėjusios vidutinės šilumos pardavimo kainos ir 3,6 proc. mažesnio parduotos šilumos kiekio, lyginant su 2019 m.

Pateikiame 2020 metų 12 mėnesių tarpinį neaudituotą finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

Finansinės ataskaitos 2020 (PDF)