2020 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2020 m. spalio 29 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2020 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2020 m. rugsėjo 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2020 m. 9 mėnesių neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2020 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra nuostolis – (3 591) tūkst. Eur (2019 m. 9 mėnesių rezultatas – 1 005 tūkst. EUR nuostolis), pardavimų pajamos – 27 889 tūkst. Eur (2019 m. 9 mėnesius – 38 411 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), nuostolis– 3 672 tūkst. Eur (2019 m. 9 mėnesių rezultatas – 866 tūkst. EUR nuostolis), pardavimų pajamos – 27 884 tūkst. Eur (2019 m. 9 mėnesius – 38 405 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020 m. rugsėjo 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2019 metų pabaigos sumažėjo nuo 0,95 iki 0,86 (Grupės – sumažėjo nuo 0,92 iki 0,84). 2020 m. 9 mėnesių EBITDA Bendrovės – 1 997 tūkst. Eur (2019 m. 9 mėnesių – 4 332 tūkst. EUR), Grupės – 2 375 tūkst. Eur (2019 m. 9 mėnesių rezultatas – 4 954 tūkst. EUR).
Pateikiame 2020 metų 9 mėnesių tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

Priedai:

IFRS KE IIIQ LT