2021 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai

2021 m. spalio 28 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2021 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2021 m. rugsėjo 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2021 m. 9 mėnesių neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 1 957 tūkst. Eur (2020 m. 9 mėnesių rezultatas – 3 591 tūkst. EUR nuostolis), pardavimų pajamos – 30 231 tūkst. Eur (2020 m. 9 mėnesius – 27 889 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) ir AB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas– 1 581 tūkst. Eur (2020 m. 9 mėnesių rezultatas – 3 672  tūkst. EUR nuostolis), pardavimų pajamos – 30 226 tūkst. Eur (2020 m. 9 mėnesius – 27 884 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. rugsėjo 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2020 metų pabaigos padidėjo nuo 0,80 iki 1,71 (Grupės – padidėjo nuo 0,75 iki 1,59). 2021 m. 9 mėnesių EBITDA Bendrovės – 7 428 tūkst. Eur (2020 m. 9 mėnesių – 1 997 tūkst. EUR), Grupės – 7 502 tūkst. Eur (2020 m. 9 mėnesių rezultatas – 2 375 tūkst. EUR).
Pateikiame 2021 metų 9 mėnesių tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

Priedai: KE Finansinės ataskaitos 2021 QIII.