2022 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatai

2022 m. balandžio 27 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2022 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2022 m. kovo 31 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2022 m. I ketvirčio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2022 m. I-o ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) – 4 570 tūkst. Eur (2021 m. I-o ketvirčio pelnas – 4 371 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 32 997 tūkst. Eur (2021 m. I-ą ketvirtį – 20 364 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) ir, iki 2022 m. kovo 2 d., UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas (prieš apmokestinimą) – 4 645 tūkst. Eur (2021 m. I-o ketvirčio pelnas – 4 281 tūkst. EUR ), pardavimų pajamos – 32 979 tūkst. Eur (2021 m. I-ą ketvirtį – 20 360 tūkst. EUR).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022 m. kovo 31 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2021 metų pabaigos padidėjo nuo 1,27 iki 1,72 (Grupės – padidėjo nuo 1,23 iki 1,67). 2022 m. I-o ketvirčio EBITDA Bendrovės – 6 211 tūkst. Eur (2021 m. I-o ketvirčio – 6 181 tūkst. EUR), Grupės – 6 370 tūkst. Eur (2021 m. I-o ketvirčio – 6 244 tūkst. EUR).