AB „Kauno energija“ 2019 m. audituota metinė informacija

Pateikiame AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu, AB „Kauno energija“ 2019 metų socialinės atskaitomybės ataskaita, bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

Nurodytus dokumentus taip pat galima rasti Bendrovės tinklapyje http://www.kaunoenergija.lt.

Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

Finansinės ataskaitos 2019 su priedais (PDF).