AB „Kauno energija“ 2020 m. audituota metinė informacija

Pateikiame AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu, AB „Kauno energija“ 2020 metų socialinės atskaitomybės ataskaita, bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

Nurodytus dokumentus taip pat galima rasti Bendrovės tinklapyje http://www.kaunoenergija.lt.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.