AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 30 d., dalyvavo ir balsavo 3 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 088 631 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

  1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Nuspręsta. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „ Kauno energija“ 2019 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

2. AB „Kauno energija“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2019 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

3. AB „Kauno energija“ atlygio politikos patvirtinimas.

Nuspręsta: Patvirtinti AB „Kauno energija“ atlygio politiką (pridedama).

Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

2019 m. pelno paskirstymas (PDF);

Atlygio politika 2020 04 30 (PDF);

Finansinės 2019 m. ataskaitos su priedais (PDF).