AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 2021-5-2 „Dėl AB „Kauno energija“ 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“ 2021 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2021 m. balandžio 30 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val.,  vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas, akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

  1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Sprendimo projektas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

  1. AB „Kauno energija“ 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2020 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2021 m. balandžio 23 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 29 d. darbo pabaigos (16.30 val.).
Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2021 m. balandžio 30 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 16 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2021 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 23 d. darbo pabaigos (14.00 val.).
Nuo 2021 m. balandžio 7 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.
Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja karantinas iki 2021 m. balandžio 30 d., kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt/bendroves-veikla/ skiltyje „Informacija investuotojams / Esminiai įvykiai“ pateikiama informacija, o dėl pasiūlymų dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu.

Ekonomikos skyriaus vadovė: Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

Priedai:

Pelno paskirstymo projektas (PDF)

Bendrasis balsavimo biuletenis 2021 04 30 (PDF);

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 (PDF).