AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2021 m. lapkričio 25 d., dalyvavo ir balsavo 4 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 089 511  vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, kuriame nuspręsta:

1.  Pritarti akcinės bendrovės „Kauno energija“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant akcinę bendrovę „Petrašiūnų katilinė“ (įmonės kodas 304217723), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių;

2.  Atsižvelgiant į tai, kad akcinė bendrovė Kauno energija“ yra vienintelė akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ akcininkė, akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo bei rašytinės ataskaitos.

3.  Įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju nešaukiant visuotinio akcininkų susirinkimo, sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu, kuriuo būtų patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti po reorganizavimo tęsiančios veiklą AB „Kauno energija“ įstatai, pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytam terminui, priima po reorganizavimo tęsiančios veiklą AB „Kauno energija“ valdyba.

Su parengtomis akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimo sąlygomis Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais bus galima susipažinti interneto puslapiuose www.kaunoenergija.lt, www.kaunoenergija.lt/ab-petrasiunu-katiline ir www.nasdaq.lt bei bendrovių buveinėse: akcinės bendrovės „Kauno energija“ buveinėje adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ir akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ buveinėje adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855