AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 2021-19-2 „Dėl AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimo, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, susirinkimo darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimu paskelbimo“ 2021 m. lapkričio 25 d. šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val.,    vieta – Bendrovės administracijos posėdžių salė, 211 kab., Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

  1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Kauno energija“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Kauno energija“ prijungiant akcinę bendrovę „Petrašiūnų katilinė“.

         Sprendimų projektai:
1. Pritarti akcinės bendrovės „Kauno energija“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830), kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant akcinę bendrovę „Petrašiūnų katilinė“ (įmonės kodas 304217723), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių.
2. Atsižvelgiant į tai, kad akcinė bendrovė Kauno energija“ yra vienintelė akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ akcininkė, akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 70 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo bei rašytinės ataskaitos.
3. Įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju nešaukiant visuotinio akcininkų susirinkimo, sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu, kuriuo būtų patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti po reorganizavimo tęsiančios veiklą AB „Kauno energija“ įstatai, pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytam terminui, priima po reorganizavimo tęsiančios veiklą AB „Kauno energija“ valdyba.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. lapkričio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2021 m. lapkričio 18 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 24 d. darbo pabaigos (16.30 val.).
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2021 m. lapkričio 25 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 11 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2021 m. lapkričio 25 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 18 d. darbo pabaigos (16.30 val.).
Nuo 2021 m. lapkričio 3 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.
Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja Vyriausybės paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt/investuotojams/esminiai-ivykiai pateikiama informacija apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, o dėl pasiūlymų dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu, taip pat prioritetą balsavimui raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

Priedas: Balsavimo biuletenis 2021_11_25