AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Kauno energija“ valdybos 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 2020-7-1 „Dėl AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo (dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo)“ 2020 m. balandžio 2 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val.,    vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimo projektas:

 Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Sprendimo projektas – išrinkti Saulių Lazauską, Justą Limanauską, Rūtą Šimkaitytę-Kudarauskę AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. kovo 26 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie kovo 26 d. dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu s.meskauskas@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., iki 2020 m. balandžio 2 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 18 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2020 m. balandžio 2 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu s.meskauskas@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 26 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2020 m. kovo 12 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 101 kab., arba Bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė laikinai vykdanti vadovės pareigas      Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

Bendrasis balsavimo biuletenis 2020 04 02 (PDF).