Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pritarimo audituotiems rezultatams

AB „Kauno energija“ stebėtojų taryba 2021 m. balandžio 21 d. posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktais, nusprendė:

  1. pritarti ir siūlyti AB „Kauno energija“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo autoriaus išvada;
  2. pritarti ir siūlyti AB „Kauno energija“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui paskirstyti AB „Kauno energija“ pelną pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
  3. pritarti AB „Kauno energija“ veiklos strategijos įgyvendinimui už 2020 m.;
  4. AB „Kauno energija“ valdybos veiklą už 2020 m. įvertinti gerai;
  5. AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus veiklą už 2020 m. įvertinti gerai.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855