Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir dokumentų pateikimo

Informuojame, kad AB „Kauno energija“ valdybos 2022 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 2022-6-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“ 2022 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2022 m. balandžio 29 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val., vieta – Bendrovės posėdžių salė, Raudondvario pl. 84, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimo projektas:

1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2021 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Sprendimo projektas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „ Kauno energija“ 2021 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

2. AB „Kauno energija“ 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2021 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie balandžio 22 d. dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 28 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 501 kab., iki 2022 m. balandžio 29 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 501 kab., ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 14 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 501 kab., ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 22 d. darbo pabaigos (14.00 val.).


PRIDEDAMA:

1. AB „Kauno energija“ valdybos 2022 m balandžio 6 d. sprendimo Nr. 2022-6-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“, kopija;

2. AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;

3. AB „Kauno energija“ 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas.

4. AB „Kauno energija“ 2021 m. audituotų finansinių metinių ataskaitų rinkinys