Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Informuojame, jog vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 3 - 4 d. AB „Kauno energija“ gavo iš akcininko Kauno miesto savivaldybės, kuriai priklausančios akcijos suteikia daugiau nei 1/20 visų balsų, 2022-12-21 raštą Nr. (33.200) 2-3380, kuriuo siūloma papildyti 2023 m. sausio 10 d. planuojamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pirmąjį darbotvarkės klausimą nauju sprendimo projektu.

Darbotvarkės klausimo pavadinimas:

1. Dėl 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje mokėjimo ir dydžio nustatymo

Siūlomas naujas sprendimo projektas:

1. Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis.

2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius:

2.1.bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

2.2.bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/8 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

3. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos.

 

Pridedama:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2022-12-21 raštas Nr. (33.200)2-3380