Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str., 23 str. ir  akcininko Kauno miesto savivaldybės 2023 m. liepos 13 d. paraiška Nr. (33.200Mr)R-1887 „Dėl Akcinės bendrovės „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data – 2023 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val., vieta – Bendrovės posėdžių salė, Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai: 

1. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybos narių skaičiaus sumažinimo 

Sprendimo projektas – Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnis  numato, jog valdybos narių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3 nariai, sumažinti  akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybos narių skaičių iki 3 narių. 

3. Dėl įstatų pakeitimo ir įgaliojimų akcinės bendrovės „Kauno energija“ generaliniam direktoriui suteikimo 

Sprendimo projektas – keisti Bendrovės įstatus, kuriuose mažinamas valdybos narių skaičius iki trijų narių. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių (su perįgaliojimo teise) pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus bei visus kitus dokumentus, reikalingus įstatų pakeitimo įgyvendinimui. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. rugpjūčio 3 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2023 m. rugpjūčio 3 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 9 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2023 m. rugpjūčio 10 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu, el. paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 27 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.

Nuo 2023 m. liepos 20 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt/bendroves-veikla/ skiltyje „Informacija investuotojams / Esminiai įvykiai“, o dėl pasiūlymų dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu (arba el. paštu).