Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir dokumentų pateikimo

Informuojame, kad AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2022-25-1 2023 m. sausio 10 d. šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2023 m. sausio 10 d., antradienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val.,    vieta – Bendrovės posėdžių salė, Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:


1. Dėl 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje mokėjimo ir dydžio nustatymo 


Sprendimo projektas:

1. Nustatyti, kad 2023 m. naujai kadencijai išrinkus akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius jiems už jų veiklą stebėtojų taryboje mokamas atlygis. 

2. Nustatyti šiuos mėnesinio atlygio už akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario veiklą dydžius:

2.1.bendrovės stebėtojų tarybos nario, išskyrus valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/4 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

2.2.bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko mėnesinis atlygis – 1/3 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio; 

2.3. valstybės tarnautojo, einančio bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, mėnesinis atlygis – 1/5 bendrovės generalinio direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. 

3. Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos.

2. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo

Sprendimo projektas - Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnis  numato, jog stebėtojų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis nei 3 nariai, sumažinti 2023 m. naujai kadencijai renkamų akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų narių skaičių iki 3 narių.

3. Dėl įgaliojimų akcinės bendrovės „Kauno energija“ generaliniam direktoriui suteikimo

Sprendimo projektas -  Įgalioti akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimo dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. sausio 3 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2023 m. sausio 3 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 9 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2023 m. sausio 10 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu, el. paštu d.guzevičiene@kaunoenergija.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 28 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 2 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2022 m. gruodžio 20 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt/bendroves-veikla/ skiltyje „Informacija investuotojams / Esminiai įvykiai“, o dėl pasiūlymų dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu.