Dėl pastatų parengties šildymo sezonui aktų kopijų pateikimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) (Žin., 2010, Nr. 127-6488), prieš šildymo sezono pradžią valdytojas Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu pasirašo pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodo pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Informuojame, kad prieš artėjančio 2021-2022 m. šildymo sezono pradžią parengties šildymo sezonui aktų kopijas priimsime iki 2021 m. rugsėjo 15 d. ir pateiktas tik elektronine versija PDF formatu bei pridedant objektų sąrašą Excel formatu el. paštu: r.latypova@kaunoenergija.lt.