Dėl pranešimo apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą paskelbimo

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 3 p., 23 str. 1 d.  ir 2023-05-30 Kauno miesto savivaldybės paraiška Nr. (33.200 Mr) R-1407 „dėl AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ 2023 m. birželio 29 d. yra šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2023 m. birželio 29 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 11.00 val., vieta – Bendrovės posėdžių salė, Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektas:


Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos išrinkimo.

Sprendimo projektas : Išrinkti akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybą. Siūlomi šie kandidatai:

Antanas Etneris – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;

Mindaugas Bičkauskas – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą;

Pranas Rakauskas – į valstybės tarnautojo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją energetikos srityje, vietą.

Kandidatai į Bendrovės stebėtojų tarybos narių vietas atrinkti Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. M-84 „Dėl valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. birželio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2023 m. birželio 22 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 28 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2023 m. birželio 29 d. 10.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 15 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2023  m. birželio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 22 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2023 m. birželio 7  d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt, o dėl pasiūlymų dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu.


PRIDEDAMA: