Ką svarbu žinoti gyventojams apie šilumos arba karšto vandens apskaitos prietaisų pažeidimus?

Ką svarbu žinoti gyventojams apie šilumos arba karšto vandens apskaitos prietaisų pažeidimus?

Informuojame „Kauno energijos“ klientus apie atnaujintas šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų bei jų plombų (toliau – AP)  techninės būklės tyrimo, apmokestinamo šilumos kiekio skaičiavimo ir žalos išieškojimo tvarkas.

Jeigu gyventojai vykdo remonto darbus ir nori pakeisti „Kauno energijai“ priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens AP vietą, t.y. norima AP laikinai nuimti, apie būsimus veiksmus būtina informuoti „Kauno energijos“ specialistus. Atsakingi specialistai pažymės būsimus suderintus veiksmus remonto metu bei terminus.

Visais kitais atvejais, jeigu gyventojai prieš atlikdami remonto darbus neinformuos „Kauno energijos“ atstovų ir bus nustatomi apskaitos prietaisų pažeidimai ar dingimai, bus pradedama žalos išieškojimo ikiteisminė, jeigu būtina ir teisminė, procedūra.

Šilumos ir/ar vandens AP techninės būklės tyrimas atliekamas šiais atvejais:

  • kai AP ekranas neindikuoja jokių rodmenų, jų negalima peržiūrėti valdymo mygtukų pagalba ir kai rodmenys nuliniai;
  • kai AP yra mechaniškai sugadinti;
  • kai AP indikuoja informacinį kodą, informuojantį, kad galėjo būti naudotos neleistinos priemonės, turinčios įtaką AP rodmenims;
  • kai atliekant AP eksploatavimo sąlygų ir rodmenų kontrolinį patikrinimą arba keitimą, nustatomas dėl išorės veiksnių mechaniškai sugadintas apskaitos prietaisas (įskaitant ir užliejimą vandeniu ar kitais skysčiais) arba prietaiso skaičiuoklio viduje matosi vandens lašeliai arba skaičiuoklis yra iš vidaus aprasojęs;
  • kai analizuojant šilumos/karšto vandens suvartojimą ar nuotoliniu būdu perduotus rodmenis kyla įtarimas dėl AP techninės būklės;
  • kai pažeidžiamos ar nutraukiamos ant AP esančios metrologinės ar „Kauno energijos“ plombos ir žymenys;
  • kai AP yra dingęs.

Užfiksavus pažeidimus, „Kauno energijos“ sudaryta AP techninės būklės tyrimo komisija atliks tyrimą ir nustatys defektus bei žalos dydį.

Žala apskaičiuojama pagal nustatytus normatyvus ir teisės aktus. Pavyzdžiui, apmokestinamas karšto vandens kiekis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1 - 297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin.,  2010, Nr. 127-6488) 178 ir 179 punktais. Perskaičiuojamasis laikotarpis: nuo pažeidimo užfiksavimo dienos iki praėjusio mėnesio 1 dienos.

Esant šilumos AP pažeidimams, apmokestinamas šilumos kiekis nustatomas pagal praėjusio laikotarpio iki komisijos nustatytos AP netinkamumo komercinei apskaitai datos ne mažiau kaip 3 parų šilumos suvartojimo vidurkį, jo neturint, pagal paskutinį ataskaitinį periodą, įvertinus lauko oro temperatūros ir šilumos vartojimo laiko (trukmės) pasikeitimą, kai AP matuoja šildymui ar šildymui ir karštam vandeniui ruošti vartojamą šilumą. Taip pat skaičiuojam panaudojant detalaus AP rodmenų ir nuotolinio nuskaitymo duomenis.

Nustačius, kad apskaitant suvartotą šilumą buvo iškraipomi rodmenys (šilumnešio temperatūros, srautas ir kt.), vartotojai apmokestinami taikant maksimalias šilumos suvartojimo normas (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-22 nutarimas Nr. O3-116). 

Dingus, arba esant neremontuotinam AP, bus reikalaujama padengti materialinius nuostolius. Karšto vandens skaitiklio ir jo pakeitimo / įrengimo darbų kaina yra 49,70 Eur be PVM, šilumos AP apmokestinami individualiai, priklausomai nuo modelio diametro, pažeidimų ir pan.  

Skatiname gyventojus būti atsakingais ir, esant poreikiui, informuoti „Kauno energijos“ atstovus bei išvengti galimų nesklandumų ateityje.

Prieš pradedant vykdyti remonto darbus ir norint laikinai nuimti AP bei visais kitais iškilusiais klausimais prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“ telefonu 8 800 20 000 arba rašyti el. p. į info@kaunoenergija.lt.