Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie būsimą AB „Petrašiūnų katilinė“ ir AB „Kauno energija“ reorganizavimą prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizavimo sąlygų pagrindu reorganizuojamoji bendrovė AB „Petrašiūnų katilinė“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas R. Kalantos g. 49, Kaunas, įmonės kodas 304217723, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą, bus prijungta prie reorganizavime dalyvaujančios bendrovės AB „Kauno energija“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, įmonės kodas 235014830, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą ir perims visas AB „Petrašiūnų katilinė“ teises ir pareigas bei turtą, taip pat teises ir pareigas pagal sandorius bei sandoriai bus įtraukti į AB „Kauno energija“ buhalterinę apskaitą nuo sekančios dienos po perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo (AB „Kauno energija“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Po reorganizavimo savo veiklą tęsiančios AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas, akcijos vertė, jų skaičius, bendrovės veiklos tikslai ir objektas, bendrovės organai ir jų kompetencija nesikeis.

Reorganizavimas neturės įtakos AB „Kauno energija“ įsipareigojimams bei tolimesniam bendradarbiavimui, nes yra vykdomas siekiant supaprastinti įmonių grupės, kuriai priklauso abi bendrovės, struktūrą.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais privalomais skelbti viešai dokumentais galima susipažinti nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos iki reorganizavimo pabaigos AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ interneto svetainėse atitinkamai adresu www.kaunoenergija.lt ir www.kaunoenergija.lt/ab-petrasiunu-katiline, taip pat www.nasdaqbaltic.com, arba bendrovių buveinėse darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 14:00 val. atitinkamai adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas ir R. Kalantos g. 49, Kaunas.

Reorganizavimo sąlygos su priedais pateikiamos šio pranešimo pabaigoje, o su bendrovių metiniais finansinių ataskaitų rinkiniais (įskaitant metinius pranešimus) galima susipažinti:

www.kaunoenergija.lt/investuotojams/finansines-ataskaitos,

taip pat www.kaunoenergija.lt/ab-petrasiunu-katiline, apačioje išskleidus nuorodą „AB „Petrašiūnų katilinė“ metinės atskaitomybės“.

Reorganizavimo sąlygos su priedais.