Asmens duomenų tvarkymas

AB „Kauno energija“ (toliau – „mes“ arba „duomenų valdytojas“) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame Klientų informavimo pranešime (toliau – Pranešimas) rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Mes galime pakeisti šio Pranešimo turinį bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, galiojantis nuo 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad AB „Kauno energija“ savo klientų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Siekdama teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
  • Skolų administravimo tikslais;
  • Gynybai nuo ieškinių ir skundų;
  • Informavimo ir komunikacijos;
  • Tiesioginės rinkodaros, įskaitant nuomonės tyrimų vykdymo tikslais.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami  įmonės kaštų optimizavimo ar viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslu. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad AB „Kauno energija“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

AB „Kauno energija“ teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais AB „Kauno energija“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui, atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami šiems duomenų tvarkytojams: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „Kauno švara“, UAB „Viena sąskaita“. Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų asmens duomenis tik pagal rašytinius mūsų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys tvarkomi paslaugų teikimo metu ir 5 (penkis) metus po paslaugų teikimo. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo / skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

Buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

Duomenų apsaugos pareigūno tel.: +370 657 07797, el. paštas: duomenu.apsauga@kaunoenergija.lt

Šis informavimo Pranešimas peržiūrimas ne rečiau, kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Atnaujinę šį dokumentą, informuosime apie pakeitimus.

Paskutinį kartą informavimo pranešimas peržiūrėtas 2023 m. spalio 10 d.