Privatumo politikos dokumentas

AB „KAUNO ENERGIJA“ PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJĄ

1. AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas (toliau – „mes“ arba „duomenų valdytojas“, arba „Bendrovė“) tvarko Jūsų asmens duomenis.
2. Duomenų apsaugos pareigūno tel. +370 (37) 30 59 18, elektroninio pašto adresas asmensduomenys@kaunoenergija.lt.

II SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAS, JOS TAIKYMAS

3. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse, užsakymuose.
4. Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi Bendrove ir jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems Bendrovės klientams, asmenims, kurie apsilanko svetainėje www.kaunoenergija.lt ir www.epaslaugos.kaunoenergija.lt (toliau – „svetainė“) ar lankosi svetainėje www.mano.kaunas.lt su Bendrovės paslaugomis susijusiais tikslais, naudojasi Bendrovės elektroninėmis paslaugomis, bendrauja su Bendrove socialiniuose tinkluose ar kitu būdu, ar tiesiog stebi Bendrovės veiklą socialiniuose tinkluose.
5. Bendrovės darbuotojai, valdymo organų nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Bendrovės vidinėse tvarkose.
6. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Patvirtiname, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje taikomos tinkamos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
7. Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad Bendrovė kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos. Pateikdami mums asmens duomenis šioje svetainėje arba joje naršydami arba naršydami svetainėje www.mano.kaunas.lt su Bendrovės paslaugomis susijusiais tikslais, naudodamiesi Bendrovės elektroninėmis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir Jūsų duomenų tvarkymu.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

8. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai:
8.1. naudojatės elektroninėmis paslaugomis;
8.2. sudarote sutartis su mumis ar kreipiatės dėl sutarčių sudarymo (įskaitant, kai dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose) savo vardu ar atstovaudami savo organizaciją ar kitus asmenis;
8.3. atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu, praktika Bendrovėje ar kitu būdu kreipiatės į mus;
8.4. bendraujate su mumis telefonu, per socialinius tinklus ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose;
8.5. lankotės Bendrovėje ar jai priklausančiose teritorijose.
9. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai iš mūsų duomenų tvarkytojų, bendrų duomenų gavėjų arba kitų išorinių šaltinių, taip pat asmenų, organizacijų, kuriuos / kurias atstovaujate.
10. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai, pavyzdžiui paslaugų suteikimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti atlikti, jei asmens duomenys nebus pateikti.

IV SKYRIUS
KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

11. Atsižvelgdami į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, galiojantis nuo 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), informuojame Jus, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:
11.1. paslaugų teikimo;
11.2. paraiškų ar kitokių užklausų administravimo tikslais, ar siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurių išsprendimui reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į mus;
11.3. mūsų teisių ir teisėtų interesų, turto, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų, esančių Bendrovės teritorijoje apsaugojimo ir gynimo tikslais. Šiais tikslais mes stebime vaizdą bei kontroliuojame lankytojų bei automobilių patekimą į Bendrovės patalpas ir teritoriją; 
11.4. paslaugų kokybės kontrolės, informacijos apie įvykius administravimo tikslu vykdomas pokalbių įrašymas. Įrašomi pokalbiai, kurie vyksta Jums skambinant telefonu 8 800 20 000 arba  8 800 11 011 ir tuo atveju, kai mes skambiname Jums AB „Kauno energija“ priskirtais numeriais Bendrovės darbo laiku. Nesutikdami, kad pokalbis būtų įrašytas, bendrauti su mumis visuomet galite atvykę į Bendrovę ar bendrą visų įmonių kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“  Statybininkų g. 3, Kaunas. Jei skambinate į klientų aptarnavimo centrą, pokalbius įrašo duomenų tvarkytojas UAB „Kauno švara“;
11.5. Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais;
11.6. siekdami pagerinti šioje Privatumo politikoje nurodytų svetainių veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote, efektyviai naudotis elektroninėmis paslaugomis;
11.7. darbuotojų, praktikantų paieškos;
11.8. santykių su klientais ir partneriais palaikymo;
11.9. vidaus administravimo;
11.10. buhalterinės apskaitos;
11.11. skolų išieškojimo ir administravimo, teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo;
11.12. gynybai nuo ieškinių ir skundų;
11.13. informavimo ir komunikacijos;
11.14. tiesioginės rinkodaros, nuomonės tyrimų vykdymo tikslais.
12. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, su Jumis sudaryta rašytinė ar žodinė sutartis (toliau – sutartis) arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies (ar Jūsų) teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami  įmonės kaštų optimizavimo ar viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslų ar siekdami apsaugoti mūsų, trečiųjų asmenų ar Jūsų turtą, arba siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti siekdami sudaryti sutartį su Jumis ar gavę Jūsų sutikimą.

V SKYRIUS
KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME

13. Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais mes galime tvarkyti šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant:
Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, informacija apie gaunamas pajamas, informacija apie kompensacijas šilumos ir karšto vandens tiekimui, telemetriniai duomenys, duomenys apie turimą turtą, kuriame numatoma tiekti šilumą ir (ar) karštą vandenį, suvartotas šilumos ir (ar) karšto vandens kiekis, kaina, apmokėjimo būdas, atsiskaitymo duomenys, juridinio asmens atstovo duomenys, duomenys apie teistumą, kvalifikaciją ar patirtį patvirtinantys ar kiti duomenys, kai vykdomi viešieji pirkimai, registravimosi svetainėje duomenys, saugumo kodas asmeniui identifikuoti, Jūsų atliekami veiksmai ir pateikta informacija prisijungus prie kliento savitarnos srities, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data, telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys, kita informacija, reikalinga santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui, duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse, Jūsų lankymosi Bendrovėje ar jos teritorijoje duomenys (taip pat ir Jūsų vairuojamo automobilio valstybinis numeris, Jums suteiktos lankytojo kortelės numeris, vaizdo duomenys).
14. Atskiruose Privatumo politikos skyriuose gali būti nurodytos ir kitos tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO AR PRAKTIKOS ATLIKIMO BENDROVĖJE TIKSLU

15. Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo), potencialūs praktikantai Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai, motyvacinis laiškas (pagal poreikį). Su Jūsų kaip potencialaus darbuotojo, praktikanto asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.
16. Jei Jūs susisiekiate su mumis per socialinės žiniasklaidos priemones, socialinio tinklo valdytojas Jūsų domėjimąsi mūsų skelbiamomis pozicijomis gali tvarkyti socialinio tinklo valdytojo politikoje nustatytais tikslais.
17. Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties, praktikos sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju, praktikantu sudarymo tikslu.
18. Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo, praktikos pasiūlymas nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų Bendrovės darbuotojų, praktikantų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdami savo valią raštu Bendrovės darbuotojui arba susisiekdami su mumis telefonu ar elektroniniu paštu.

VII SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

19. Pateikdami mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad šie Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.
20. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo atvertas jis ar jame esanti nuoroda.
21. Jei Jūs esate su mumis sudarę sutartį ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių prekių ar paslaugų. Tokiu atveju Jūs bet kada galite atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdami mums paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio apačioje.
22. Mums duotą sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Bendrovės gauto naujienlaiškio apačioje.

VIII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

23. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir / ar numato teisės aktai.
24. Įprastai duomenis saugosime paslaugų teikimo, sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus Bendrovės interesus.
25. Kandidatų, praktikantų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis, praktikantu praktikos sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją Bendrovėje, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
26. Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 14 dienų nuo duomenų užfiksavimo / gavimo dienos.
27. Jei Jūs lankėtės Bendrovėje, praėjimo kontrolės metu gauti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo duomenų užfiksavimo / gavimo dienos.
28. Duomenys, gauti įrašius pokalbius, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo duomenų užfiksavimo / gavimo dienos.
29. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu mes tvarkome asmens duomenis nuo Jūsų sutikimo gavimo ne ilgiau nei 5 metus arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
30. Tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdami Jums pranešimus apie panašias mūsų prekes ar paslaugas, teisėto intereso pagrindu, mes tvarkysime asmens duomenis sutarties su Jumis galiojimo metu ir 2 metus po sutarties pabaigos arba iki tol, kol Jūs paprieštarausite dėl tokių mūsų pranešimų gavimo.
31. Jei atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigs duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu), saugomi tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus Bendrovės interesus.

IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

32. Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:
- ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims;
- auditoriams, kitiems konsultantams;
- pasitelktiems duomenų tvarkytojams;
- verslo partneriams;
- duomenų tvarkytojams: UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „Kauno švara“, Kauno miesto savivaldybės administracijai;
- bendriems duomenų valdytojams: Kauno miesto, Kauno rajono ir Jurbarko miesto savivaldybių administracijoms ar kitiems bendriems duomenų valdytojams.
- Valstybės, savivaldybės institucijoms, teisėsaugos institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
33. Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims.
34. Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).
35. Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

X SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYTOJAI

36. Mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

XI SKYRIUS
BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI

37. Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kaip bendras duomenų valdytojas kartu su kitais duomenų valdytojais. Kai Jūsų duomenis tvarkome kartu su kitais duomenų valdytojais Jūs galite naudotis duomenų subjekto teisėmis kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu. Jums paprašius mes pateiksime Jums bendrų duomenų valdytojų kontaktinę informaciją ir su bendrais duomenų valdytojais sudarytų susitarimų esmines nuostatas. 

XII SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

38. Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.
39. Teisę žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą. 
Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu: 
- žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz. telefonu);
- raštu (mes laikome, kad elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra teikiama raštu, jei darbo / praktikos skelbimuose mes nurodome informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, mes laikome, kad siųsdami savo duomenis dalyvauti konkrečioje atrankoje Jūs esate susipažinę su Jūsų asmens duomenų tvarkymu atrankos tikslais). 
Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.
40. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.
Gavę Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.
Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus mes galime pratęsti. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma / turiniu nei Bendrovės turima / parengta, mes turime teisę imti mokestį, kurį sudarys Bendrovės patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.
Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.
Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas. 
41. Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Apie tai mes informuosime duomenų gavėjus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
42. Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą ar sunaikinimą. Apie tai mes informuosime duomenų gavėjus, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą elektroninių ryšių priemonėmis mes Jus informuosime. 
43. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisėtus interesus.
44. Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo
Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas.
45. Teisę „būti pamirštam“
Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais. 
Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
46. Teisę į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi į mus dėl teisės į duomenų perkeliamumą, Jūs turite nurodyti, ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.
Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba Bendrovės vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą. 
Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. 
Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turite kreiptis į Bendrovę dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
47. Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą
Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas, pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu. 
Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus Bendrovė priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.
48. Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui
Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. Bendrovės veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus.
49. Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo
Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

XIII SKYRIUS
KREIPIMOSI Į BENDROVĘ TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

50. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 
51. Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. 
52. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu (paštu), kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. 
53. Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.
54. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. 
55. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. 
56. Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
57. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną. Rekomenduojame nurodyti, kad korespondencija skirta Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.
58. Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime. 
59. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti. 

XIV SKYRIUS
BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

60. Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse LinkedIn ir Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite LinkedIn ir / ar Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.
61. Kaip Bendrovės LinkedIn, Facebook paskyrų administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas, suteikdamas Bendrovei galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle. Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėse, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.
62. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Mūsų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.
63. Daugiau apie socialinio tinklo LinkedIn valdytojo privatumo politiką sužinosite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
64. Daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką sužinosite čia https://www.facebook.com/policy.php

XV SKYRIUS
SLAPUKAI

65. Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.
66. Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.
67. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
68. Informacija apie Bendrovės interneto tinklapyje www.kaunoenergija.lt naudojamus slapukus pateikta čia http://www.kaunoenergija.lt/slapuku-naudojimo-taisykles/.
69. Informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
70. Informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/.

XVI SKYRIUS
STATISTIKA

71. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

XVII SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS

72. Mes galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje http://kaunoenergija.lt dienos. Rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.
73. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
___________________________

Dokumentas atnaujintas 2021 m. lapkričio 22 d.