Kokia yra paraiškų vertinimo tvarka ir kokie privalomi pateikti dokumentai?

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

·         Laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra vienbučio bendrasavininkių (bendraturčių);

·         Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria projekto įgyvendinimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu;

·         Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;

·         Galiojantis energetinio naudingumo sertifikatas;

·         Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  pažyma dėl investicijų suderinamumo;

·         Pareiškėjo ir paramos gavėjo sudaryta preliminari sutartis dėl projekto įgyvendinimo.