Kokios yra sąlygos gauti subsidijai?

Paramos gavėjai turi būti savininkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomo gyvenamosios paskirties vienbučio namo ar buto ar patalpų (dvibučiuose ir (ar) daugiabučiuose namuose), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai, ir kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka baigta ir pastatas registruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto paraiškas);

Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai turi naudoti iškastinio kuro technologijas ir (ar) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos;

Daugiabučiuose namuose subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui;

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose arba konkurencinėse zonose. Savivaldybėse, kuriose tokių planų nėra, subsidija neteikiama;

Šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos nuo magistralinės centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamojo namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso;

Šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos ir prijungiamos prie magistralinių ir kvartalinių centralizuotų šilumos tinklų sistemų, kurių tiesimo darbai baigti, jos paruoštos eksploatavimui teisės aktų nustatyta tvarka iki paraiškos teikimo dienos ir yra šilumos tiekimo įmonės balanse (įtraukti į ilgalaikį turtą);

Negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai;

Jeigu name, kuriame įgyvendinamas projektas, nustatoma, kad paramos gavėjas vykdo ūkinę veiklą, subsidijos tai projekto daliai teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre.

Prieš teikdamas paraišką pareiškėjas ir paramos gavėjai ar jiems teisėtai atstovaujantys subjektai turi pasirašyti preliminarią sutartį, kuri pateikiama su paraišką ir pagal kurią:

·         pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros per namo sklypą (-us) iki gyvenamojo namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso;

·         paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui sudaryti sąlygas atlikti šilumos tinklų tiesimo darbus jo sklype. Jeigu tiesiama per kitų savininkų sklypus, pareiškėjas turi gauti sklypo savininko sutikimą atlikti darbus;

·         pareiškėjas įsipareigoja subsidijos lėšomis sukurtą turtą perduoti naudos gavėjui (-ams) pagal turto perdavimo–priėmimo aktą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos;

·         paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja prisidėti 50 proc. (su savivaldybės skiriama parama – 20 proc.) prie projekto įgyvendinimo ir kompensuoti pareiškėjui išlaidas, kurios atsirado įrengiant paramos gavėjui (-ams) šildymo punktą pareiškėjo lėšomis, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos ir pasirašyti centralizuotai teikiamos šilumos tiekimo sutartį su pareiškėju;

·         paramos gavėjas įsipareigoja VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registre atnaujinti duomenis apie projekto metu įdiegtą įrangą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos;

·         paramos gavėjas įsipareigoja perimti jo nuosavybėje sukurtą turtą perdavimo–priėmimo aktu;

·         paramos gavėjas, perėmęs turtą iš pareiškėjo, įsipareigoja atnaujinti energetinio naudingumo sertifikatą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos.