Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

AB „Kauno energija“ (toliau – AB „Kauno energija“ arba Bendrovė) valdyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir  akcininko Kauno miesto savivaldybės 2024 m. vasario 29 d. paraiška Nr. (33.200 Mr) R-661 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“, 2024 m. kovo 6 d. priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų susirinkimą.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data ir vieta

Susirinkimo data: 2024 m. kovo 29 d. (penktadienis), 11:00 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės posėdžių salė (II a.), Raudondvario pl. 84, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektas 

Nr.

Klausimas

Siūlomas sprendimas

1

Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

Išrinkti Valstybės tarnautojo atrankos į akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas laimėtoją akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariu.

 Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Apskaitos diena

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. kovo 22 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Balsavimas

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 28 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2024 m. kovo 29 d. 10.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Darbotvarkė

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt  arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, arba su dokumentais galima susipažinti atvykus į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.

Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt, o dėl pasiūlymų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei  pateikimui - elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt.

PRIDEDAMA:

1. 2024 m. vasario 29 d. paraiška Nr. (33.200 Mr) R-661 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“, 2 lapai. Su paraiška galima susipažinti ČIA.

2. AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, 1 lapas. Balsavimo biuletenį rasite ČIA.