Dėl pranešimo apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą paskelbimo

Pranešame apie AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, darbotvarkę ir sprendimo projektus:

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 2023-6-2 „dėl pritarimo AB „Kauno energija“ atlygio politikos projektui“ ir 2023 m. balandžio 4 d. sprendimu   Nr. 2023-7-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“   2023 m. balandžio 27 d. šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2023 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val.,    vieta – Bendrovės posėdžių salė, Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų registracijos                        pradžia – 9.30 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai: 

1.AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2022 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Sprendimo projektas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2022 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

 2. AB „Kauno energija“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2022 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

3. Atlygio politikos patvirtinimas (LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str. numato, jog visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo)

Sprendimo projektas – patvirtinti atlygio politiką

4. Įstatų keitimas mažinant stebėtojų tarybos narių skaičių iki 3 narių. 2023-01-10 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (protokolas Nr. 2023/1) įgaliojo akcinės bendrovės „Kauno energija“ generalinį direktorių parengti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatų pakeitimą dėl bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus sumažinimo iki 3 narių projektą ir pateikti jį 2023 m. bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui.

 Sprendimo projektas – keisti Bendrovės įstatus, mažinant stebėtojų tarybos narių skaičius iki trijų narių. Įgalioti (su perįgaliojimo teise) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus bei visus kitus dokumentus, reikalingus įstatų pakeitimo įgyvendinimui.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2023 m. balandžio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 26 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2023 m. balandžio 27 d. 9.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 13 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2023 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu d.guzeviciene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 20 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2023 m. balandžio 6 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba Bendrovės interneto puslapyje, adresu www.kaunoenergija.lt, gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt, o dėl pasiūlymų dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo – pateikimui paštu.

PRIDEDAMA:

1.    AB „Kauno energija“  valdybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 2023-6-2 „dėl pritarimo AB „Kauno energija“ atlygio politikos projektui“ ir 2023 m. balandžio 4 d. sprendimo   Nr. 2023-7-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“   kopija;

2.    AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;

3.     AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas, audito išvada;;

4.    AB „Kauno energija“ 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas

5.    AB „Kauno energija“ atlygio politikos projektas;

6.    AB „Kauno energija“ įstatų projektas.