Papildytas pranešimas dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo paskelbimo

AB „Kauno energija“ (toliau – AB „Kauno energija“ arba Bendrovė) valdyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6, 11, 12 punktais, 23 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26² straipsnio 1 dalies 3 punktu, 34 straipsnio 9 ir 13 dalimis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 2 ir 4 dalimis 2024-04-02 priėmė sprendimą sušaukti eilinį visuotinį AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, akcininkų susirinkimą (valdybos sprendimas Nr. 2024-9-1).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, AB „Kauno energija“ gavo akcininko Kauno miesto savivaldybės, kuriai priklausančios akcijos suteikia daugiau nei 1/20 visų balsų, 2024-04-26 raštą Nr. (33.200 Mr) R-1342, kuriuo siūloma papildyti 2024-04-29 planuojamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 2-ajį klausimą nauju sprendimo projektu (papildytas balsavimo biuletenis ir siūlomas sprendimas pridedamas).

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data ir vieta

Susirinkimo data: 2024-04-29 (pirmadienis), 11:00 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės posėdžių salė (II a.), Raudondvario pl. 84, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai 

Nr.

Darbotvarkės klausimai

Sprendimo projektas

1

AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2023 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2023 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2023 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

 

2

AB „Kauno energija“ 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

1 variantas. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui                      pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

 

2 variantas. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal Kauno miesto savivaldybės siūlomą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

 

3

AB „Kauno energija“ atlygio politikos naujos redakcijos patvirtinimas.

Patvirtinti atlygio politiką.

 Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Apskaitos diena

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024-04-22. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Balsavimas

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2024-04-26 darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2024-04-29 10.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Darbotvarkė

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt  arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto puslapyje adresu www.kaunoenergija.lt arba su dokumentais galima susipažinti atvykus į Bendrovės buveinę adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.

Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt, o dėl pasiūlymų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei  pateikimui - elektroniniu paštu n.simoliune@kaunoenergija.lt. 

PRIDEDAMA:

1.    2024-04-02 AB „Kauno energija“ valdybos sprendimas Nr. 2024-9-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2023 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“, 1 lapas.

2.   AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis (papildytas), 1 lapas.

3.   AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su AB „Kauno energija“ 2023 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

4.   AB „Kauno energija“ 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas (1 variantas), 1 lapas.

5.     AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2024 m. balandžio 29 d., 2-ojo (antrojo) darbotvarkės klausimo sprendimo projektas (2 variantas), 1 lapas.

6.   AB „Kauno energija“ atlygio politika, 3 lapai. 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                                                     Tomas Garasimavičius